Slutrapport SamSIP

"Samordnad individuell plan, SIP, är lagstiftat i socialtjänstlagen och i hälso- och sjukvårdslagen. Planen syftar till att tydliggöra ansvarsområden, säkerställa samarbetet mellan huvudmännen men även att individer ska få sina behov tillgodosedda. I december 2018 tecknades en lokal överenskommelse gällande SIP mellan förbundens medlemsparter. Överenskommelsen ger även Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samma rättighet och skyldighet att delta och sammankalla till en SIP. Utifrån underlag från genomförda intervjuer med samtliga medlemsorganisationer i förbundet Värend framkommer behov av bland annat processtöd samt kompetensutvecklingsinsatser gällande SamSIP. Medarbetare och ledningsfunktioner efterfrågar även gemensamma och interna rutiner samt ett ökat kvalitativt arbete med fokus på samverkan".

Läs hela slutrapporten här:

blue divider

Välfärdsguiden är till för dig som vill få en bättre förståelse för välfärdssystemet eller känner att något behöver förändras i ditt liv. Välfärdsguiden är även till för dina anhöriga och personal i den offentliga sektorn. kan användas som ett vardagsverktyg av dig som privatperson och av myndighetspersonal som vill ha en översikt av vilka insatser som finns.

Till välfärdsguiden