Slutrapport SamSIP

"Samordnad individuell plan, SIP, är lagstiftat i socialtjänstlagen och i hälso- och sjukvårdslagen. Planen syftar till att tydliggöra ansvarsområden, säkerställa samarbetet mellan huvudmännen men även att individer ska få sina behov tillgodosedda. I december 2018 tecknades en lokal överenskommelse gällande SIP mellan förbundens medlemsparter. Överenskommelsen ger även Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samma rättighet och skyldighet att delta och sammankalla till en SIP. Utifrån underlag från genomförda intervjuer med samtliga medlemsorganisationer i förbundet Värend framkommer behov av bland annat processtöd samt kompetensutvecklingsinsatser gällande SamSIP. Medarbetare och ledningsfunktioner efterfrågar även gemensamma och interna rutiner samt ett ökat kvalitativt arbete med fokus på samverkan".

Läs hela slutrapporten här:

Pågående nyheter

Insatskatalogen

blue divider

I Insatskatalogen hittar man en sammanställning av pågående insatser som riktar sig till den som är i behov av rehabiliterande insatser. Tillsammans med en beskrivning av insatserna får man också kontaktuppgifter till de som är ansvariga för insatserna.

Till insatskatalogen